^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


More than 10,000 sightings have been reported

flying saucer situation is not at all imaginary

And we know the government is sitting on hard evidence of UFOs.-

We all know UFOs are real.

All we need to ask is where are they from.

Get Adobe Flash player

Since 1996 more than 7.572 Belgian UFO-Sigthings , 72,1% sightings each month

.:. Belgische UFO-Meldlijn .:.

Ufo-Meldlijn

.:. Belgian UFO-Space Academy (BUSA) .:.

.:. Ufo.be Agenda 2016 .:.

Een feit , dat herhaaldelijk vermeld is, in de specifieke Ufo literatuur

Het scenario speelt zich steeds af op een gelijkaardige wijze als vermeld in volgend voorbeeld.

Een typisch en goed onderzocht geval is het Bellwood  (Pensylvania) Ufo car lift case  door Stan Gordon , Mufon State Director.

Bellwood car lift case op Route 220 Bij Bellwood afrit

Tijdstip van gebeuren: 15 October 1983

Een zilverkleurige ,schotelvormige Ufo  met geschatte diameter van 7,5m overvliegt de wagen van Mrs Burk van rechts naar links op een geschatte hoogte van ongeveer 10m .  Tijdens het overvliegen wordt de rechterkant van de wagen omhooggetild tot 2 maal toe over een hoogte van 60cm tot 90 cm gedurende 3 à 4 seconden .

Tijdens dit gebeuren knipperen de koplichten van de wagen heftig

Opstarten was slechts mogelijk nadat de Ufo verdwenen was.

Tijdens het incident liepen nog andere ufomeldingen binnen uit de zelfde regio.

Na-effecten:

Doordat de wagen hard terugviel op de grond ,liep Mrs Burk verscheidene verwondingen op aan de rechterarm en aan de nek.

Ze hield er dagenlange hoofdpijn aan over alsmede roodverkleurende  vlekken op de huid . Ze was hypernerveus en kreeg regelmatig zwarte vlekken voor de ogen Al met al de typische naverschijnselen bij een nabije Ufo-waarneming Slotfaze:

Mrs Buck wordt een tijd na het gebeuren bezocht door vreemddoende individuen die zonder enige  uitleg  te geven haar auto begonnen te onderzoeken; op haar vraag of ze misschien behulpzaam kon zijn, kreeg ze de melding * ga gerust binnen , we hebben geen hulp nodig° in een gebroken Engels.

Nog een hele tijd na deze bezoeken , hielden de abnormaliteiten in haar e-mail en telefoonverkeer eerst op.

Het bezoek van vreemddoende personen na een zeer nabije waarneming, waar ook sporen werden nagelaten, is een gekend gegeven in het Ufo-gebeuren.

Een tweede en ook goed onderzocht voorbeeld van levitatie van een wagen is gekend als het Knowles Ufo Enounter 40Km ten oosten van Mundrabilla in Australië

Het geval Knowles is uitvoerig  behandeld in de media op Kanaal 7 en in de kranten zoals * The Advertiser*.

Inschatting van de levitatiekrachten optredende bij nabije Ufo aanwezigheid

Eerst en vooral de optredende levitatie kan niet verklaard worden met de klassieke wetten van Newton. Het gaat hier duidelijk over een kunstmatig opgewekte

krachtwerking . De aantrekkingskracht tussen een Ufo van 30 ton en een personenwagen van 2 ton geeft bij toepassing van de gravitatiewet van Newton uitsluitend betrokken op massa en afstand is quasi onmeetbaar.

Deze kracht is immers gegeven als    F(N)= G x (Massa ufo X massa auto)/r^2

 met  F in Newton , G gravitatieconstante = 6,67 . 10^-11 Nm^2:Kg^2

 Massa Ufo =30 ton en m massa auto =2 ton

Uitgewerkt geeft dit voor een afstand van 5 m    : 0,00016 N  of  16µN

De aantrekkingskracht van de aarde is wel van belang omwille van zijn zeer grote massa=  5,9 .10^24 Kg en met een afstand gelijk aan de aardstraal r(a) = 6,37 . 10^6

op het aardoppervlak al vlug:

F(N)= G x (M aarde x m auto)/ r^2 = 19396 N

Dit is de kracht waarmee de aarde de auto van 2000kg op de aardoppervlakte houdt

Voor een zwevende UFO van 30 ton op 5m geldt volgens de gelijkaardige formule de aantrekkende kracht :

F(N) = G x (M aarde x m UFO)/r^2 = 290951 N

De afstandsvergroting met slechts 5 m op een afstand van de aardstraal van 6,37.10^6 m is te verwaarlozen . De afstand voor de berekening van de kracht wordt daarom op die van de aardstraal alleen genomen zonder enige invloed te tonen op de werkende kracht.

 Het is dus duidelijk om 30 ton zwevende te houden een tegenwerkende kracht voor de aardgravitatie van minstens 290KiloNewton vereist is .Indien de UFO nu nog een auto van 2 ton moet doen loskomen van het aardoppervlak dan zal deze nog eens 19396 N bij moeten produceren omgerekend naar een 5m hoger daarvoor, benodigde kracht te weten :

19396 x 5^2 = 484900 N

De totale kracht geproduceerd door de UFO op 5 m boven de auto bestaat dus uit 2 delen :  de kracht om zelf te zweven 290951N plus deze nodig om de auto van 2 ton los te maken van het aardoppervlak 484900 N op 5m van de auto, dus in totaal :484900+ 290951 = 785851 N

Als de auto dan nog eens een 90 cm boven de grond dient te zweven al is het gedurende ettelijke seconden dan is een nog grotere totaalkracht nodig

Wil men een idee hebben van het te leveren vermogen dan dient men deze waarden te vermenigvuldigen met de afstand waarover deze kracht werkt als tevens gedurende de tijdsduur ervan

Vermogen (W)= Joule / sec of  Newton;m/sec

Dit wordt voor de volledige tijdsduur van de levitatie naar 0,9m gedurende de 3 seconden een waarde van

P Vermogen in W = 484900Nx 0,9mx 3sec= 1309230w of 1, 3 millioen Watt

Deze  vermogenwaarde  van 1 millioen Watt duikt nog elders op in de UFO literatuur.

(Dr Bruce S. Maccabee  The Gulf Breeze Sightings).

                                                                                                                    

BUFON Dir. UfoScience Research

J.De Ceuster

                                                                       

Bepaling van de gevoeligheid van de massa-veeropstelling als detectiemogelijkheid voor Ufo fenomenen

De stuwkracht die een Ufo van 30 Ton ( gegevens uit het expertise onderzoek van de ufowaarneming door Marius De Wilde in Quarouble (Valenciennes –France) moet leveren om te kunnen zweven tegen de aantrekkingskracht van de aarde in wordt gegeven door de betrekking

F(Newton)= Massa(Kg) . g (m/sec^2) =30000 x 9,81 = 294300 Newton

Uitgaande van deze waarde en stellende dat de gravimeter nog een meetbaar signaal geeft bij een verplaatsing van 0,1 voor de meetmassa , zou dit betekenen dat de hoogte waarop de UFO nog zou gedetecteerd worden gegeven is :

Dx= rek van de veer bij g=9,81 m/sec^2  is 12,3mm dit wil zeggen voor

                                   

1mm is dit 9,81/12,3 = 0,794 N of voor 0,1mm wordt dit 0,0974N

Rekening houdend met de kwadratische verzwakking in functie van de afstand komt dit op een afstand van

r^2 = 294300N/0,0974N   of r= 1925m

We kunnen dus concluderen dat een UFO boven het meetstation tot een hoogte van 2000m goed te detecteren valt met een veer-massa gravimeter met veerkonstante van 793N/m en een meetmassa van 650 gram.  Deze opstelling geeft responsies met een resonantie frequentie tot ca 14 Hz.  Deze bandbreedte van de meetopstelling is ruim voldoende om het impulsvormig gedrag van UFOs waar te nemen .( zie onderzoek van Ray Stanford waar frequenties van 6Hz tot 12 Hz gemeten werden in de frequentie analyse van het gravitatiesignaal)

Een passerende Ufo op  930m hoogte , zoals dit het geval was tijdens de waarneming in Sint Katelijne Waver in 2008, zou met de bestaande opstelling een afwijking van de meetmassa veroorzaakt hebben van ca 4,2 mm.

J.De Ceuster

Dir. Ufoscience Research

In de geschiedenis van de ufologie wordt men geconfronteerd met vragen naar de tijd in de zin van ¨wat is uw tijdscyclus ¨ , ¨in welke tijd zijn we¨en de belofte ¨we komen terug in tijd¨.  Deze vragen worden gesteld door de ons benaderende entiteiten en duiden erop dat ze de tijd anders dan wij beleven. De contacten zijn meestal van korte duur en geven de indruk dat ze geobsedeerd zijn door het begrip ¨tijd¨. Ze hebben blijkbaar problemen zich aan te passen aan ons tijdsgebeuren. Vermoedelijk gaat het om tijdsreizigers die zich proberen aan te passen aan ons tijds-ruimte continuüm. Om zulke reis te ondernemen is het absoluut noodzakelijk exact te kunnen bepalen naar welke tijdsperiode men terug wil en de plaats te kennen waar de trip zal eindigen.

Manipulatie van de tijd opent ook de deur naar reizen in de ruimte. Albert Einstein heeft theoretisch aangetoond dat ruimte en tijd één geheel vormen en als men tijd manipuleert dit ook invloed heeft op de ruimte. Terugkeer naar hun eigen thuisbasis in de toekomst moet gebeuren in een tijdsvenster waarin dit mogelijk is . Het is dus logisch dat men het tijdsverloop hiervoor nauwkeurig moet kennen met zijn impact op de terugkeercoördinaten.

Een ander element van zeer groot belang is belangrijk: deze heeft rechtstreeks impact op het verloop van de tijd , gekend als tijdsdilatie. Dit  effect is aanwezig  en aantoonbaar door het ¨slow motion¨gedrag van de chrononauten door een waarnemer buiten de invloedsfeer van de Ufo. Tijdsdilatie is des te groter naarmate gravitatie sterker is . (algemene relativiteitstheorie van Einstein).

Deze sterke gravitatievelden zijn waargenomen bij nabije ontmoetingen in de nabijheid van Ufo´s : zeer traag beginnen draaien van pompen zo men de indruk had van stilstand , spraakvervormingseffecten  zodat er in ons tijdsverloop serieuze slow-motion effecten optreden.

Ook uit de ontvoeringsverhalen zijn tijdsvertragingen van klokken en slowmotion bekend en  door de slachtoffers gemeld.

Uit dit alles bij mekaar genomen kan men zich stilaan een idee gaan vormen wat er zo allemaal al gebeurd .Al deze gemelde effecten kunnen perfect verklaard worden met de ons tot nu toe bekende fysische wetten  en in het bijzonder met de algemene relativiteitstheorie van A. Einstein. Deze toont aan  dat het theoretisch mogelijk is aan tijdreizen te doen.

De invloed van gravitatie is duidelijk aangetoond op zowel het tijdsgebeuren als op de coördinaten van het ruimtegebeuren in ons tijdsruimte continuüm. Het komt er op aan middelen te creëren om hiervan gebruik te maken.

Alle Ufo waarnemingen van het type ¨contact¨ wijzen in de richting dat er een intelligentie aan het werk is die in staat is tijd ( dus ook ruimte) te manipuleren en die probeert hun tijdscyclus aan te passen aan de onze met de bedoeling te communiceren. Het tijdsbegrip zoals we dit ondergaan is hen blijkbaar niet zo goed gekend . Wij zitten voor hen vast in de tijd  die in één richting verloopt. Het tijdsbegrip dat we blijkbaar zelf creëren

Wubbo Ockels , een Nederlands astronaut  ( Space Shuttle Challanger 1985) bespreekt hierover in een merkwaardige voordracht voor TEDx in Amsterdam (2011)  het tijdsbegrip bij de mens en komt tot de verrassende vaststelling dat we tijd zelf scheppen in ons hersenen. In zijn voordracht ¨zijn we cosmisch of aards¨ verdedigt hij zijn hypothese op een merkwaardige manier als zijnde¨Tijd is een creatie van Leven in samenspel met Graviteit¨ Het is onze tijd gecreëerd  door ons leven in overeenstemming met onze gravitatie. Hieruit blijkt dat gravitatie wel degelijk bepalend is voor ons tijdsverloop en dat het tijdsbegrip alleen bestaat voor levende materie.

Communicatie kan lukken met andere intelligentiën  chrononauten als we er in slagen nieuwe technologiën te ontwikkelen die tijdsmanipulatie toelaten .Tot nu toe zijn me slechts een 2-tal  technisch realiseerbare technologiën bekend die dit toelaten voor reizen naar het verleden en naar de toekomst te weten :

Time Warping Fields  gepromoot door Dr David Anderson en Circulating Light Beams gepromoot door Dr Ron L Mallett

De overige tot nu gekende mogelijkheden laten alleen toe naar het verleden te reizen en ook terug.

Referenties: Wubbo Ockels : voordracht TEDx Amsterdam 2011

Time control: Dr David Lewis Anderson van Anderson Institute

Visitor from time: the secret of ufo´s  Marc Davenport

                                                                                                           

 J.De Ceuster

Om een MHD (Magnetodynamisch principe) propulsie werking te bekomen zijn er een drietal voorwaarden te vervullen Ten eerste: een medium ,vloeistof of atmosfeer, moet voldoende geladen deeltjes bevatten en dient dus voldoende geleidend te zijn. Deze deeltjes zijn bij voorkeur vrije electronen die door excitatie zich afscheiden van de atomen en  zich zeer snel kunnen bewegen in een electrisch veld.Ten tweede : een electrisch veld dat de geladen deeltjes gezamenlijk de nodige versnelling geeft. Ten derde : een door ,in een supergeleidend materiaal vloeiende stroom,  sterk opgewekte magnetisch veld  .Dit veld gaat, samen met het geinduceerde electriche veld ( wet van Faraday) , een krachtvector doen ontstaan loodrecht gericht op het vlak van beide velden.

Het electrische veld is principieel verantwoordelijk voor de grote gezamenlijke versnelling van de electronen die , in het magnetische veld terechtkomen en zich gaan  bewegen in de richting bepaald door de krachtenwet van Lorentz. Het resultaat is dat het object zich in een stroming een kracht ondervindt en zich onder invloed hiervan gaat bewegen.      

Voor de berekening van minimale waarden van beide velden om een lifting-effect te bekomen dient men nog rekening te houden met een aantal andere factoren te weten de mobliliteit van de vrije electronen in de lucht met grote dichtheid ( lagere atmosfeer) , het percentage aan ioniseerbare electronen rekening houdende met de maximaal toelaatbare veldsterkte van 30KV/m voor lucht van 1 atmosfeer ( voorkomen van doorslag!), de laagst toelaatbare ionisatiefrequentie om zo lang mogelijk de ionisatie van de lucht in stand te houden en het minimale volume rond het object om de nodige grootte van de Lorentzkracht te realiseren .Om een snelle en efficiënte ionisatie van de lucht te realiseren doet men beroep op microgolven. Een grote  hoeveelheid microgolfenergie in de omgevende lucht geinjecteerd gaat zeer snel electronen vrijmaken in een volgorde in functie van de ioniseerbaarheid van de  verschillende luchtatomen ( zuurstof, stikstof en ook edele gassen als neon edm.)

Dat deze ionisatie plaatst vindt is zichtbaar op het moment van de recombinatie terugkeer naar een rustniveau van de atomen . Deze recombinatie gaat gepaard met het optreden van lichtverschijnselen zoals in veel gevallen tijdens waarnemingen gemeld wordt.

Spectra: geven aan welke atomen geioniseerd zijn door het optreden van een aantal gekende lijnen voor de verschillende elementen. Reeds in een vroeg stadium werd gebruik gemaakt, door de US luchtmacht,  van fotografische methodes voorzien van grating filters, om er achter te komen met welk type van propulsie men  te doen had.  De spectra gaven duidelijk aan dat het hier om een electro-magnetisch verschijnsel ging met een impuslvormig werkende energiebron. Het gebruik van een impulsvormige energieproductie liet zeer hoge energieniveau gedurende zeer korte tijden toe om de zeer sterke ionisatie te bekomen met een betrekkelijk laag gemiddeld niveau.

  

De zeer sterke kracht ten gevolge van het electrische en magnetische veld, samen met de beweeglijkheid van de vrije electronen ,vormen een verklaring voor de hoge acceleraties van de objecten gepaard gaande met soms waargenomen lichtuitbarstingen.

De externe energietoevoer gebeurt vanuit de omtrek van het object en wordt beschreven als zijnde vanuit patrijspoorten. Deze zijn in werkelijkheid de impedantie-aanpassings-elementen

van het microgolfsysteem naar de lucht , nodig  voor een optimale energieuitstroom naar de omgevende lucht (hoornaanpassing bij golfgeleiders voor aan passing aan de lucht) 

Uit metingen van de US luchtmacht (zie Condon rapport) zou het gaan over microgolven van 3 GHz in een impulsvormig bedrijf met repetitiefrequenties van enkele tientallen pulsen(20 tot 50 ) tot enkele honderden(~600 per seconde) . Elke puls is echter van zeer korte duur (1 tot 2µsec).

           

Polarisatie: een gekende eigenschap van licht is dat het gepolariseerd wordt wanneer het doorheen een magnetisch veld heen wordt gezien. De aanwezigheid van een sterk magnetisch veld rondom een Ufo is daarom aantoonbaar met een stel polariserende glazen Dit verschijnsel is waargenomen waardoor een afschatting van de grootte van dit magnetisch veld mogelijk was. Uit de fysica is gekend dat er een relatie bestaat tussen het aantal waargenomen ringen ( Fresnel ringen) en de grootte van de polarisatie-draaiing van het licht .Metingen hebben aangetoond dat een grootte van maar eventjes 100Tesla kon afgeleid worden aan de rand van een discusvormige ufo .Het magnetische veld heeft een dipoolkarakter wat betekent dat de magnetische veldwaarde in functie van de afstand met  een derdemachtsverzwakking verloopt in het nabije veld.                                                                                                    

Magnetische anomaliën: naast het opnemen van spectra en meten van de polarisatie van het licht bij een waarneming kan men ook kijken naar anomaliën in de meting van het magnetische aardveld. Een volgens het MHD principe werkende Ufo zal in de nabijheid van een station voor meting van het magnetisch aardveld beslist een storing in de registratie veroorzaken . Berekening van de te verwachten grootte van de storing, rekening houdend met een bronwaarde van 100 Tesla ( bekend uit waarnemingen met polarisatieëffect en door toepassing van de verzwakking met de afstand in de derde macht) zou dit een afwijking met grootteorde van  1000nanoTesla moeten veroorzaken vanop een afstand van circa 5 Km van het meetstation. Dit is ruim 10 maal de normale waarde van de dagelijkse schommeling in het magnetisch aardveld zonder invloed van eventuële uitbarstingen op de zon. Deze laatste geven aanleiding tot afwijkingen op alle stations voor magnetisme maar een anomalie veroorzaakt door een MHD-ufo fenomeen is plaatselijk en zal ten hoogste in een enkel, in de directe nabijheid bevindend station, gedetecteerd worden . Dit is het geval geweest in 2008 in Sint Katelijne Waver waar een waarde van 60µTesla (ong.1000maal de normale waarde) is gemeten , dit tijdens een melding van een visueële  waarneming op 1000m van het magnetisch meetstation en alsdusdanig is gemeld bij Ufo-meldpunt .

De bouw van een meetopstelling is niet onoverkomelijk. Het is perfect mogelijk voor een           technical- minded persoon ,die wat noties over electronica heeft, een toestel te bouwen dat werkt op basis van ringkern als een fluxgate -magnetometer. Het is trouwens moet een dergelijk toestel dat de metingen in Sint Katelijne Waver met succes konden gebeuren.

Eerlijkheidshalve moet wel vermeld worden dat op het ogenblik van de registratie van de magnetische anomalie het toestel al 8 volle jaren werkte zonder abnormale registratie.

Gravitatiewerking: het is te verwachten dat naast de magnetische anomalie eveneens gravitatie-effecten kunnen worden gedetecteerd. Dit vermeld destijds door de Canadese onderzoeker Wilbert Smith die tijdens een optreden van een Ufo niet alleen magnetische afwijkingen heeft gemeten maar tevens voor het feit werd geplaatst dat zijn seismografische apparatuur wild tekeer begon te gaan. Bevestiging van deze invloed komt er uit een aantal meldingen waarbij levitatie optrad van auto´s weliswaar bij een Ufo vlak boven het voertuig.

Indien men een degelijke studie wil raadplegen  over het onderwerp MHD propulsie

zijn de publicaties van volgende personen een aanrader ver wie Engels en Frans machtig zijn:

MHD hypersonic flow controle for aerospace applications  J.P.Petit  en Julien Geffray

Lambda Laboratory   FranceRéponses aux questions sur la propulsion des Ovnis   Propulsion éléctromagntique pulsée  Auguste Meessen  Belgique Geomagnetische anomalie: geomagnetische afwijking gelijktijdig met visuële  waarneming van een onbekend vliegend toestel   -2008- Jan De Ceuster :Meetstation voor Magnetisme Sint Katelijne Waver

Jan De Ceuster

Vrije vertaling van een voordracht in het kader van TEDx Amsterdam gehouden door de Nederlandse Professor Dr Wubbo Ockels

Titel : are we cosmic or are we earthlike :zijn we cosmisch of zijn we aards!

Hypothese: tijd is een creatie van leven in samenspel met graviteit

                      Ik leef dus de tijd loopt verder

We kunnen zelfs beweren:  onze tijd wordt gecreëerd door ons leven in overeenstemming met onze graviteit dit wil ook betekenen dat in een systeem met verschillende graviteit verschillend leven een verschillend tijdsbegrip creëert.  Dit leidt ook tot verschillende perceptie van de cosmos.

We zien de cosmos alleen vanuit ons tijdsbegrip en daardoor slechts een gedeelte van deze cosmos. We zien een fractie ervan en het andere deel niet (duistere materie?).

We leven in een soort chronocentrisme en bekijken alles enkel vanuit onze eigen tijdsperceptie. We zijn opgegroeid in deze aardse levensomgeving en voor ons brein is het mogelijk het begrip tijd te creëren : een tijd in samenhang met onze aardse graviteit . Dat onze hersenen het begrip tijd maken is best aan te tonen met volgend verhaal :  in ons brein komt informatie binnen langs bvb. 2 wegen namelijk de ogen en voor graviteit de otholith, het  evenwichtsorgaan achter de oren. Acceleratie ( in m/sec/sec) wordt gedetecteerd door het otholith terwijl  informatie via de ogen wordt doorgegeven over beweging (m/sec) . Het centraal zenuwstelsel moet nu uit die 2 verschillende informaties iets zinnigs  maken en kan dit doen door het begrip tijd (sec) te creëren. Alleen het begrip tijd is voor beide binnenkomende signalen aanneembaar . Het conflict tussen m/sec/sec en m/sec is daarmee opgelost.

Het is dus onze tijd in onze graviteit in ons leven!

Onze hersenen beschikken dus over een uniek programma , dat echter niet feilloos werkt. Kijkend naar de horizon naar een gebouw  geeft de indruk dat dit groter wordt naarmate men het dichterbij nadert al weet men dat de afmetingen van het gebouwd zich niet wijzigen. Het gevaar bestaat dat ditzelfde programma ons kan bedriegen.

Een meting van de lichtsnelheid wordt waargenomen als constant ,hoe men de metingen ook uitvoert en dit is ook zo zelfs al bewegen we ons met grote snelheid . De reden is dat , cosmisch gezien de afstand vastligt , maar dat we deze meting uitvoeren in ons tijdsverloop of we nu in stilstand of in beweging zijn : op het eerste gezicht onzinnig maar wel degelijk theoretisch aangetoond .

We proberen alles te meten in onze tijd!

De lichtsnelheid is constant omwille van onszelf: we reizen als het ware met de lichtsnelheid.

Dit kan ook een serieuze ontgoocheling opleveren voor onze astronomen en verklaart wellicht ook waarom zoveel duistere massa wordt waargenomen in het heelal. De constante lichtsnelheid zoals wij die kennen uit ons chronocentrisch gedrag kan wel eens een andere waarde hebben voor niet-chronocentrische entiteiten (tijdsreizigers?).

Destijds is onze beschaving, met succes, maar met vallen en opstaan afgeraakt van de idee dat het centrum van het heelal achtereenvolgens onze aarde (geocentrisme) ,de zon (heliocentrisme ) en nu onze tijd (chronocentrisme) zou zijn. Het doorbreken hiervan zou weleens een breder zicht kunnen verschaffen van het ons omringend universum waardoor het mogelijk wordt het voor ons tot nu toe onzichtbare overgrote gedeelte waar te nemen en op die manier signalen te kunnen ontvangen van een voor ons verborgen gebleven intelligent leven.

Mijn eigen reactie is: onwillekeurig doet dit me denken aan vragen ¨wat is uw tijdscyclus ¨ uit  ufologisch onderzoek.

Referentie:  Voordracht Prof Wubbo Ockels tijdens TEDx Amsterdam gehouden op 20 September 2011.

                      58th International Astronautical Congress India September 2007

                                                                               J.De.Ceuster

Belgian UFO-Monument

 

 

    

Ufo.be © 2014

DISCLAIMER ©  www.ufo.be  

Alle teksten en illustraties op deze websites evenals de lay-out en de functionaliteit ervan mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Belgische UFO-Netwerk / www.ufo.be. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn publicatie en wordt gevraagd naar de authentieke bron van zijn artikel te verwijzen. Artikels/foto’s voorzien van het © symbool mogen niet verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs U mag niet reproduceren voor commerciële doeleinden, zelfs niet met bronvermelding! De auteurs van deze website zijn vrijwilligers die artikels, rapporten en teksten schrijven of reproduceren die gerelateerd zijn aan het UFO-fenomeen, oude beschavingen, het paranormale, astronomie en andere wetenschappen. Ondanks alle inspanningen kunnen de Administrators niet garanderen dat de informatie op deze websites actueel, juist en volledig is. Indien u een artikel, tekst of foto zou aantreffen die bezwarend is en volgens u niet thuis hoort op hoger vermelde sites, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden op het volgende emailadres galaxy@ufo.be en dan zullen wij deze direct verwijderen. Zaken die niet thuis horen op de site en deel uitmaken van categorieën die een aanval op iemands persoonlijke leefsfeer betekenen en de persoon zouden schaden, moeten eveneens gemeld worden. De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.